De rechtszaak van ArcoClaim

ArcoClaim stapte in december 2020 naar de rechtbank om de Belgische Staat en Belfius aansprakelijk te stellen voor de verdwenen Arcogelden. Daar ging veel aan vooraf.

De allereerste pilootzaak

Het Arcoschandaal kwam in december 2011 aan het licht toen steeds duidelijker werd dat 800.000 Arco-coöperanten hun inleg mogelijks maar niet zeker kwijt dreigden te raken door de ondergang van de Dexia groep. Gedupeerden verzamelden zich in verschillende facebookgroepen. Deze mensen zochten naar hun recht. SQ Law en met name Mr. Geert Lenssens, die ook de huidige advocaat van de VZW ArcoClaim is, werden door gedupeerden benaderd een rechtszaak te beginnen.

Zo ontstond nadien een pilootprocedure tegen de Belgische Staat en Belfius, ook wel bekend als de zaak Coeckelberghs voor de Rechtbank van Eerste Aanleg in Turnhout. De bedoeling was een principe uitspraak te bekomen. Maar intussen gebeurde er veel en kwam er de Staatswaarborg die pas in maart 2018 (zie verder) zou vernietigd worden. Dan pas wisten de aandeelhouders dat zij hun geld niet zouden terugkrijgen.

De zaak van Arcoparia’s en Geld terug van Arco

Intussen waren de feitelijke verenigingen en actiegroepen Arcoparia’s en Geld terug van Arco opgericht door boze Arco-gedupeerden om namens de gedupeerden een massaclaim te voeren tegen de partijen die schuldig zijn aan het Arco-debacle.

Zij startten samen in 2018 een nieuwe procedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel en zorgden ervoor dat de zaak in Turnhout bij de zaak in Brussel werd verwezen zodat één procedure ontstond.

Sindsdien zijn vele duizenden Arco-aandeelhouders vrijwillig tussengekomen in die procedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg waardoor de teller in 2020 daar op meer dan 5.500 eisers kwam te staan.

De geboorte van VZW ArcoClaim

De VZW ArcoClaim werd inmiddels op verzoek van de eerdergenoemde Arcoparia’s en Geld terug van Arco opgericht om namens de gedupeerden een massaclaim te voeren tegen de partijen die schuldig zijn aan het Arco-debacle. Sindsdien hebben vele duizenden nieuwe eisers zich als lid bij vzw ArcoClaim aangesloten.

In december 2020 heeft vzw ArcoClaim dan

  • de procedure (zie hierboven ‘De zaak van Arcoparia’s en Geld terug van Arco’) voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van Arcoparia’s en Geld terug van Arco overgenomen,
  • namens duizenden nieuwe leden van ArcoClaim een nieuwe vordering ingediend in diezelfde procedure voor Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel,

zodat in deze rechtszaak nu namens circa 12.000 Arco-gedupeerden samen wordt geprocedeerd in één procedure.

Dat betekent dat nu maar één collectieve procedure (behoudens die van Deminor - zie verder) wordt gevoerd door vzw Arcoclaim die al het voorgaande integreert en opneemt.

De reden waarom deze procedure actief loopt maar nog even in wachtmodus staat is simpel: vzw ArcoClaim wil aan gedupeerden nog steeds de kans geven om mee te procederen plus intussen kruist de andere procedure gevoerd door Deminor voor de Ondernemingsrechtbank te Brussel (dat is een andere Rechtbank).

 

Waarom ArcoClaim pleit in de zaak Deminor

Op 9 juni 2021 starten bij de Ondernemings-rechtbank in Brussel de zittingsdagen in de zaak van Deminor. Ook ArcoClaim mag daar pleidooi houden. Hoe kan dat? 

Het klinkt misschien een beetje vreemd dat twee partijen die beiden het belang van Arco-gedupeerden behartigen in dezelfde rechtszaak betrokken zijn. Toch is het minder vreemd dan het lijkt.

Deminor startte intussen van haar kant een andere procedure namens een 2.000 tal gedupeerden. In tegenstelling tot ArcoClaim sloot Deminor haar inschrijvingen sneller af en kan men daar niet meer toetreden. Bij vzw ArcoClaim kan dat wel nog. Dat heeft te maken met een ander beleid en een andere visie bijvoorbeeld op de verjaring. Vzw ArcoClaim is er bijvoorbeeld van overtuigd dat de zaak niet voor maart 2023 kan verjaren zodat iedereen die nog op tijd instapt veilig zit. Eens de vordering is ingesteld kan die immers niet meer verjaren.

Het is het goed recht van Deminor om zo een aparte procedure te starten net zoals dat het goed recht is van vzw ArcoClaim om dat ook te doen en de wet laat bovendien wederzijds toe dat zij in elkaars rechtszaak tussenkomen.

De enige vraag is of die twee procedures dan niet moeten worden samengevoegd en dat is één van de vragen die op 9 juni zullen worden behandeld.

De verdere reden waarom vzw ArcoClaim op deze concrete manier in de Deminor procedure tussenkwam (er zijn in de wet nog andere manieren) is omdat een van de ruim 2000 cliënten die in de Deminorzaak hun recht willen halen, vanwege ontevredenheid over zijn rechtsbijstand heeft besloten zich door een andere partij te laten bijstaan. Deze gedupeerde heeft ervoor gekozen lid te worden van vzw ArcoClaim. Net als alle andere leden heeft hij daarbij zijn schuldvordering overgedragen aan de vzw ArcoClaim. Daarmee is hij niet meer zelf de eiser in deze rechtszaak, maar dat is vzw ArcoClaim geworden. Om voor het recht van deze gedupeerde te pleiten, zal advocaat Mr. Geert Lenssens die voor vzw ArcoClaim optreedt tijdens de zitting in juni pleidooi voeren.

 

De verschillen tussen ArcoClaim en Deminor

Beide organisaties willen er alles aan doen om voor de vele gedupeerden recht te halen. Toch zijn er ook verschillen. 

In de eerste plaats zijn Deminor en vzw ArcoClaim twee heel verschillende organisaties. Deminor is een procesfinancier, namelijk een bedrijf dat voor haar klanten tegen bepaalde voorwaarden probeert recht te halen en geleden schade vergoed te krijgen. Hoewel er straks in juni in één keer wordt gepleit voor de ruim 2000 cliënten, voert in de basis elke cliënt zijn eigen rechtszaak bijgestaan door advocaten die door Deminor zijn aangewezen. De risico’s van winnen en verliezen liggen bij de cliënt.

Vzw ArcoClaim heeft een andere route gekozen door een vzw op te richten. Doordat alle leden hun vordering aan vzw ArcoClaim hebben overgedragen, lopen zij niet het risico financieel te moeten bijdragen aan de (juridische) kosten, zelfs niet als de zaak wordt verloren. Dit is een groot voordeel voor de leden van vzw ArcoClaim.

Bij Deminor kan bovendien niemand zich meer aansluiten. Bij vzw ArcoClaim kun je nog wel aanmelden om lid te worden en mee te doen aan een rechtszaak. Vzw ArcoClaim is er vast van overtuigd dat dit nog kan.

Voorts is vzw ArcoClaim zoals de naam het zegt een vereniging zonder winstgevend doel georganiseerd voor en door Arco-gedupeerden en heeft Deminor een andere structuur.

Verschil van visie op verjaring

Eén van de redenen dat je je nog steeds bij vzw ArcoClaim kunt aanmelden voor deelname is een verschil in visie op verjaring. Voor elke vordering geldt dat er na verloop van jaren sprake van verjaring kan zijn. Dan heeft een rechtszaak geen zin meer. Deminor heeft de overtuiging dat er sprake is van verjaring en dat aanmelden geen zin meer heeft. Toch heeft Deminor in december 2020 een nieuwe dagvaarding voor haar deelnemers moeten uitbrengen omdat de andere partijen beweren dat de eerste dagvaarding niet geldig is.

De visie van vzw ArcoClaim is dat de verjaring pas kan beginnen te lopen vanaf de uitspraak van de Raad van State van 6 maart 2018 waarbij de staatswaarborg werd vernietigd. Dat geeft Arco-spaarders vanaf dan 5 jaar om een vordering in te stellen. Maar bovendien stellen wij dat de verjaring pas kan starten op het moment dat de Arco-vennootschappen vereffend zijn en de Arco-aandeelhouders hun schade kennen.

 

Eén voor allen, alleen voor één!

ArcoClaim wordt verweten te beweren dat zij in de Deminorzaak voor al haar leden pleit terwijl maar één gedupeerde wordt vertegenwoordigd. Hoe kan dat?

Het klopt dat ArcoClaim in de Deminorzaak strikt genomen voor één gedupeerde optreedt. Het vonnis in deze zaak zal dan ook strikt genomen voor deze ene persoon gelden. Maar toch … er zijn twee redenen waarom het optreden van ArcoClaim in de Deminorzaak voor u van belang is:

  1. Een ander geluid inbrengen

Zowel Deminor als ArcoClaim zullen volop pleiten voor de rechten van de Arco-gedupeerden. Om tot een grondige afweging te komen, zullen de rechters de zaak van alle kanten moeten bekijken. Dan is het ook van belang dat alle visies en argumenten vertegenwoordigd zijn. In het pleidooi dat vzw ArcoClaim voor deze ene persoon laat voeren, zijn alle argumenten opgenomen die ook voor u als gedupeerde van belang zijn. Daarmee wordt ook uw stem gehoord.

Bovendien bezit vzw ArcoClaim nu de schuldvordering van duizenden leden en is dat ondeelbaar. Het is duidelijk dat de gerechtelijke uitspraak tegenstelbaar zal zijn tegen de vzw ArcoClaim als geheel, reden te meer om haar stem te laten horen.

  1. Mogelijke samenvoeging rechtszaken

Nu er meerdere rechtszaken in het Arcodossier lopen, is het niet ondenkbaar om niet te zeggen te verwachten dat de rechtbank zal besluiten om deze zaken samen te voegen om in één keer tot een uitspraak te komen. Bij sommigen bestaat de angst dat dit tot een vertraging in de uitspraak in de zaak van Deminor kan leiden. Dat is geenszins bewezen en ook onwaarschijnlijk. Trouwens Deminor heeft zoals aangegeven zelf pas in december 2020 een nieuwe dagvaarding uitgebracht. Als de rechtbank in één keer alle partijen hoort, kan ook in één keer tot een afgewogen vonnis worden gekomen. Het is trouwens het resultaat dat telt. En bij de schadevergoeding komen nog eens intresten.

Ofschoon vzw ArcoClaim en Deminor op tal van gebieden van visie verschillen en vzw ArcoClaim haar visie zal laten pleiten onder meer op vlak van de verjaring, zijn beiden het wél over één ding eens namelijk dat de Arco-aandeelhouders misleid werden en minstens foutief behandeld werden en dat de aansprakelijken schadevergoeding moeten betalen. Uiteindelijk is dat het belangrijkste voor iedereen.

Terug naar boven