Reglement

ALGEMEEN REGLEMENT

De VZW ArcoClaim heeft ten doel om voor de Arco-coöperanten een adequate vergoeding te bewerkstelligen van de door hen geleden schade in verband met de Arcodeelnemingen. De VZW ArcoClaim handelt daarbij naar beste weten en kunnen, maar kan geen resultaat garanderen.

Als Arco-coöperant kunt u lid worden van de VZW ArcoClaim. Aanmelden kan via deze link.

Met de aanmelding als lid machtigt u het bestuur van de VZW ArcoClaim om u in volledige vrijheid van handelen te vertegenwoordigen, overleg te voeren met de aansprakelijke partijen over eventuele schikkingen en/of juridische procedures te doen voeren, en derden daarvoor in te schakelen.

De VZW ArcoClaim werkt samen met de Stichting ArcoClaim en met SQ Law (mr. Geert Lenssens en mr. Niels van Campenhout, advocaten te Brussel).

De onderhandelingen en/of gerechtelijke procedures worden gevoerd ten name van de Stichting ArcoClaim. Dit voorkomt dat alle Arco-coöperanten in persoon als onderhandelingspartner en/of procespartij – met alle kosten en risico’s van dien – zouden moeten optreden. Met het oog daarop worden bij de aanmelding de vorderingen van de Arco-coöperanten op de aansprakelijke partijen ondergebracht bij de Stichting ArcoClaim.

Dit betreft de volgende vorderingen:
a.  Alle vorderingen van de als lid aangemelde Arco-Cooperant(-en) inzake de vanwege zijn/haar/hun Arco-participaties /-aandelen en wat daarmee samenhangt  geleden en nog te lijden schade. Dit betreft de vorderingen op alle aansprakelijke partijen (zoals Belfius, Beweging.net, de Staat en anderen)
b. Alle overige rechten van de als lid aangemelde Arco-Cooperant(-en) uit hoofde van en/of in verband met zijn/haar/hun Arco-participaties /-aandelen jegens de betrokken Arco-vennootschappen en jegens derden (onder welke titel of benaming dan ook)
De hiervoor sub a en sub b bedoelde vorderingen en rechten hierna afzonderlijk zowel als gezamenlijk te noemen: “de ArcoClaims”.
De tegenprestatie voor deze overdracht is de door ArcoClaim gerecupereerde schadevergoeding minus het na te noemen percentage (7,5% of 12,5%) over het behaalde resultaat . Deze tegenprestatie is eerst verschuldigd indien de schadevergoeding middels een schikking danwel middels een gerechtelijke uitspraak onherroepelijk vast staat en van de aansprakelijke partijen wordt verkregen.

Eventuele schikkingen met de aansprakelijke partijen en/of gerechtelijke procedures behoeven de schriftelijke instemming van de VZW ArcoClaim en van SQ Law.

De uitbetaling van de schadevergoedingen zal rechtstreeks plaatsvinden op de bankrekeningnummers van de Arco-coöperanten. Uitbetaling van deze schadevergoedingen behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de VZW ArcoClaim, de Stichting ArcoClaim, SQ Law en van de aansprakelijke partijen die de schadevergoedingen betalen.

De onderhandelingen en de gerechtelijke procedures zullen voor de Arco-coöperanten worden gevoerd op basis van no cure no pay. Als er geen resultaat wordt behaald, hoeft u niets over het behaalde resultaat te betalen.

De VZW ArcoClaim kent twee vormen van lidmaatschap:

Eerste: u betaalt eenmalig een financiële bijdrage ad € 25,- en voorts een percentage ad 7,5% over het behaalde resultaat. Met deze eenmalige bijdrage helpt u om de activiteiten van de VZW ArcoClaim te financieren.

Tweede: gratis lidmaatschap, waarbij u geen eenmalige financiële bijdrage betaalt maar wel een percentage van 12,5% over het behaalde resultaat.

De VZW ArcoClaim zal haar leden over de voortgang en ontwikkelingen op de hoogte houden door:

A.         informatie op de website van VZW ArcoClaim;

B.         e-mails aan de leden;

C.         periodieke nieuwsbrieven.

Het is de bedoeling dat daarnaast eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering van VZW ArcoClaim wordt gehouden.

Brussel, mei 2019.

Dit algemeen reglement is van toepassing op de VZW ArcoClaim en de Stichting ArcoClaim.

Het bestuur van de VZW ArcoClaim

Terug naar boven